Yleistä tietoa

 

Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys ry säännöt

1.

Yhdistyksen nimi on Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys r.y., Föreningen för maxillofacial kirurgi i Finland r.f. ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Association of Maxillofacial Surgery.

 

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla leukakirurgian ja suu- ja leukakirurgian erikoislääkäreiden yhdyssiteenä sekä edesauttaa yhteistyötä muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa.

 

3.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja, esitelmiä, keskusteluja, koulutusta ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa sekä tieteellistä toimintaa.

 

4.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia kursseja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja, omistaa tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja muuta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

5.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu pääsemään suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen varsinainen kokous jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi pyrkivän tulee antaa kirjallinen, hallitukselle osoitettu anomus, johon tulee liittää kahden yhdistyksen varsinaisen jäsenen suositus. Hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyy pyrkijän jäseneksi mikäli ¾ äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut hallituksen ehdotusta.

 

6.

Yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä ¾ enemmistöllä myös muita lääkäreitä kuin leukakirurgian tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäreitä varsinaisiksi jäseniksi. Lisäksi varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voidaan valita yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

7.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

8.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta 1,5 vuotta jäsenmaksun eräpäivästä sen jälkeen, kun jäsentä on muistutettu asiasta kirjallisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta tulee asianomaiselle ilmoittaa viipymättä kirjatussa kirjeessä. Päätös tulee voimaan viikon kuluttua kirjeen lähettämispäivästä lukien.

 

9.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

10.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, koulutusvastaavan ja klubimestarin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen toimintatavoista määrätään erillisellä ohjesäännöllä, josta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

 

11.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

12.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

13.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun viimeiseen päivään (30.4.) mennessä ja syyskokous marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

 

14.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

15.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

16.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

 

17.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
  kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
 7. valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi
  kalenterivuodeksi
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

18.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Linkkejä

ebomfs_logo

EBOMFS

The European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery exists to enhance, through various means, OMFS standards of training and practice.

uems_logo

UEMS

The European Union of Medical Specialists (UEMS) is the oldest medical organisation in Europe.

 

EACMFS logo

EACMFS

European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery.

 

IAOMS logo

IAOMS

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

 

Lääkäriliitto logo

Lääkäriliitto

 

Hammaslääkäriliitto logo

Hammaslääkäriliitto

 

Kirurgiyhdistys logo

Kirurgiyhdistys

 

 

 

 

Kuvagalleria

 

 

 

 

jäsensivut

Arvoisa Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistyksen jäsen

Klikkaamalla viereistä nappia pääset kirjautumaan jäsenten salasanasuojatuille sivuille.

jäsensivut